Tour Shanghai ราคาถูกสุดสุด

เยือนปารีสตะวันออก “เซี่ยงไฮ้” หังโจว ซูโจว อู๋ซี (6 วัน 4 คืน) ล่องทะเลสาบซีหู อลังการโชว์เมืองจำลองซ่ง พระใหญ่หลิงซาน เมืองจำลองสามก๊ก ตลาดร้อยปี ช้อปปิ้งถนนนานกิง ตื่นเต้นรถไฟหัวกระสุน ที่เร็วที่สุด ตื่นตารถไฟไฮเทค ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ใต้แม่น้ำห่วงผู่ ขึ้นหอไข่มุก

** อาหารพิเศษ ขาหมูพันปี, กุ้งมังกร และอาหารขึ้นชื่อ ไก่ขอทาน **

วันแรก สนามบินดอนเมือง

23.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ สายการบิน China esternโดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านเรื่องสัมภาระและที่นั่งบนเครื่องบิน


วันที่สอง กรุงเทพฯ – เซี่ยงไฮ้ – รถไฟแม่เหล็ก – ซูโจว – เขาเนินเสือ – วัดซีหยวน

01.45 น. เหินฟ้าสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน เที่ยวบิน MU 548

07.00 น. ถึงสนามบิน เซี่ยงไฮ้ ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว นำท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่าน นั่งรถไฟแม่เหล็ก เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของนครเซี่ยงไฮ้ จากนั้นเดินทาง สู่ เมืองซูโจว ชมทัศนียภาพสองข้างทาง แล้วนำท่านชม วัดซีหยวน ซึ่งสร้างในสมัยราชวงศ์หมิง อันเป็นโบราณสถานที่เก่าแก่ สวยงาม 1 ใน 4 โบราณสถานที่สวยงามสมบูรณ์แบบและเลื่องชื่อของเมืองจีนและนมัสการเจ้าแม่กวนอิม พันมือและพระจี้กง ชม พระอรหันต์ 500 รูป

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านชม เขาเนินเสือ สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อที่สุดของเมืองซูโจว อันเป็นต้นกำเนิดตำนานรักอมตะเรื่อง สามยิ้มพิมพ์ใจ และ ชมเจดีย์เอง ที่มีประวัติกว่า 1,000 ปี จากนั้นชม โรงงานผ้าไหม ชมความงามในการเดินแฟชั่น โชว์เกี่ยวกับผ้าไหม โดยเฉพาะ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

SUZHOU GOLDEN BRIDGE HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่สาม ซูโจว – อู๋ซิ – เมืองจำลองสามก๊ก – วัดหลินซาน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหาร เดินทางสู่ เมืองอู๋ซิ ฉายา “เซี่ยงไฮ้น้อย” มีเนื้อที่ 4,650 ตร.กม.มีประชากรประมาณ 4 ล้านคน เมืองอู๋ซิ เป็น 1 ใน 4 เมืองที่ปลูกข้าวได้มากที่สุดของจีน และเป็นเมืองอุตสาหกรรมเบาที่ขึ้นชื่อของจีนด้วย นำท่านชม เมืองจำลองสามก๊ก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ตกทอดมาจากการถ่ายทำภาพยนตร์ครั้งล่าสุด ที่ลงทุนมหาศาล ภายในมีสิ่งก่อสร้างมากมาย มีเรือรบกว่า 20 ลำตกแต่งแบบศิลปะโบราณ ย้อนยุคกว่า 1,700 ปี ท่านจะได้ชมการแสดงการสู้รบบนหลังม้าและการแสดงต่างๆ ที่ให้ความสุขสนุกสนาน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านชม วัดหลิงซาน เป็นวัดที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปรางค์ประทานพร ที่สูงที่สุดในประเทศจีน สูงถึง 88 เมตร มีน้ำหนัก 700 ตัน พระพุทธรูปมีห้องสามารถเดินขึ้นถึงพระบาทได้ วัดนี้มีอายุกว่า 1,000 ปี เป็นวัดที่สวยงามร่มรื่นมีเขาล้อมรอบอยู่ ถึงสามด้าน มีทะเลสาบขนาดใหญ่อยู่เบื้องหน้า จากนั้นนำท่านเยี่ยมชมโรงงานไข่มุกน้ำจืด ช้อปปิ้งผลิตภัณฑ์จากไข่มุก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านสู่เข้าที่พัก XI JIAO HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่สี่ อู๋ซิ – หังโจว – ล่องทะเลสาบซีหู – วัดจือฉือ – โชว์เมืองจำลองซ่ง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหาร เดินทางสู่เมืองหังโจว 1ใน6 นครโบราณของจีนได้รับสมญาว่าเป็นเมืองสวรรค์บนดิน เมืองแห่งผ้าไหม สาวสวยและวิวทิวทัศน์งาม นำท่านล่องเรือชม ทะเลสาบซีหูอันสวยงามวิจิตร ตระการตา ชมทิวทัศน์สิบแห่งของทะเลสาบซีหู ได้แก่ ด้วนฉานเสียน ,ชานถานอิ้นเหยียน และหนานผิง อ่วนจง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านสู่ วัดจือฉือ หรือวัดจี้กง สร้างเมื่อ ค.ศ. 954 ในสมัยราชวงศ์ซ่งใต้ ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาทิศใต้ของซีหู่ และมีระฆังดี ที่ถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในสิบของดีแห่งซีหู ทำให้วัดแห่งนี้มีชื่อเสียงขจรกระจายไปไกลเสียกว่า รัศมีของเสียงระฆังเสียอีก จีนมีสำนวนหนึ่งระบุว่า “วัดชั้นยอดมิอาจขาดระฆังชั้นเยี่ยม” ระฆังถูกเคาะวันละสองครั้ง เช้าและเย็น ระฆัง (ใบแรกมีชื่อว่า เทพเก้ามังกร) ที่วัดจือฉือ จะถูกเคาะคราวละ 108 ครั้ง เล่าขานกันว่าด้วยเนินเขา ทิศใต้อันตระหง่านเป็นกำแพงอยู่ด้านหลังวัดและบรรจุถ้ำเล็กโพรงน้อยเอาไว้มากมายได้สะเทือนให้เสียงไพเราะกังวาน ไปทั้ง บริเวณรอบทะเลสาบซีหูจนได้ชื่อว่า “ระฆังยามสายันต์ที่เนินหนานผิง” จากนั้นชม หมู่บ้านใบชามังกร อันลื่อชื่อที่มีชื่อเสียงของเมืองจีน ให้ท่านได้ชิมชาหลากหลายรส

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านสู่ เมืองจำลองซ่ง ชมการแสดงโชว์ประกอบฉากแสง สี เสียง งดงามตระการตา กับเรื่องราวความเป็นมาของราชวงศ์ซ่งจากอดีตถึงปัจจุบัน รวมถึงความรักของนางพญางูขาวจบการแสดง นำท่านเข้าสู่ที่พัก JIN CHUAN HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่ห้า หังโจว – เซี่ยงไฮ้ – เขตไหว่ธาน – ลอดอุโมงค์เลเซอร์ – หอไข่มุก

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหาร เดินทางสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ เซี่ยงไฮ้เป็นมหานครที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีนเป็นเมืองที่ได้รับการพัฒนา จนมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมากจนเรียกว่าเป็น ปารีสตะวันออกและเซี่ยงไฮ้ เป็นศูนย์กลางการคมนาคม และเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงใต้เมืองนี้ มีเนื้อที่ 6,200 ตร.กม.มีประชากรประมาณ 14 ล้านคน นับเป็นเมืองท่าพาณิชย์ขนาดใหญ่ตั้งอยู่ตรงปากทะเลจีนใต้

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหร นำท่านสู่ เขตไหว่ธาน หรือหาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ให้ท่านตระการตากับตึกยุโรปสไตล์อังกฤษและฝรั่งเศส สมัยจีนเป็นอาณานิคม ปัจจุบันตึกเหล่านี้ได้กลายเป็นสำงักงานต่าง ๆ เช่นสถาบันการเงิน และสถานกงสุล รวมถึงธนาคารกรุงเทพฯ ด้วย นำท่านนั่งรถไฟไฮเทค ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ชมการแสดงเลเซอร์ข้ามแม่น้ำหวงผู่ นำท่าน ขึ้นหอไข่มุกชมทัศนียภาพของสองความแตกต่างที่ลงตัว ระหว่างผู่ตงเมืองใหม่ที่มีตึกสูงทันสมัยระฟ้ากับฝั่งผู่ซีที่ยังคงอนุรักษ์ตึกเก่าแก่แต่ทรงคุณค่าไว้มากมาย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าที่พัก ZHONG YA HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่หก เฉิงหวังเมี่ยว (ตลาดร้อยปี) – ช้อปปิ้งนานกิง – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหาร เดินท่านสู่ ย่านเฉิงหวังเมี่ยว หรือตลาดร้อยปี ซึ่งเป็นตลาดเก่าของคนเซี่ยงไฮ้ ให้ท่านถ่ายภาพกับบ้านเก่ากว่าร้อยปี ที่ยังคงความงดงามและช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหรือจะลองชิมเสี่ยวหลงเปา อาหารขึ้นชื่อได้ที่นี่

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร นำท่านช้อปปิ้ง สินค้ายี่ห้อดังๆมากมายที่ถนนนานกิง เช่น เสื้อผ้า นาฬิกา ปากกา กระเป๋า ฯลฯ

20.30 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ เที่ยวบิน MU 547

00.05 น. ถึงท่าอากาศยานกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..

 

สนใจติดต่อสอบถาม/จอง ได้ที่ โทร 02-5130037 หรือ ผ่านทาง e-mail ข้างล่างนี้

 ติดต่อสอบถาม
ใส่ตัวอักษรที่อยู่ด้านบน