สัมผัสมรดกโลก..เวียดนามเหนือ

 สัมผัสมรดกโลก..เวียดนามเหนือ

 
ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์ ชมหุ่นกระบอกน้ำ ที่กรุงฮานอย
 
วันแรก กรุงเทพฯ - ฮานอย - อ่าวฮาลองเบย์ (L-D) 
 
ต้อนรับคณะที่สนามบินนอยไบกรุงฮานอยหลังจากผ่านพิธีการตรวจ คนเข้าเมืองแล้ว
 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถยนต์ระยะทาง ประมาณ 180 กม. ( ใช้เวลา 3-3.5 ชม ) เดินทางสู่ มรดกโลก อ่าวฮาลองเบย์ ถึงฮาลองเบย์ เช็คอินเข้าที่พัก
 
19.30 น. บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ที่อ่าวฮาลองเบย์ ( บริการอาหารซีฟูดส์รสเยี่ยมถูกปากคนไทย )หลังอาหาร อิสระ เที่ยวชมบรรยากาศยามค่ำคืนของอ่าวฮาลองเบย์ได้ตามอัธยาศัย 
 
วันทีสอง ล่องเรืออ่าวฮาลอง อาหารเที่ยงซีฟูดส์สดๆ บนเรือ ชมการแสดง
 
หุ่นกระบอกน้ำ (B-L-D)
 
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
 
08.00 น. หลังจากนั้นเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อนำท่านชื่นชมมรดกโลก อ่าวฮาลองเบย์ ที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ ถึง 2 ครั้งด้วยกัน ในด้านธรรมชาติ และล่าสุดคือ ด้านธรณีวิทยา ล่องเรือชมเกาะน้อยใหญ่กว่า 2 พันกว่าเกาะ ที่สลับ และซับซ้อนราวกับภาพวาด 3 มิติ และ ถ้ำด่งเทียนกุง ที่มีหินงอกหินย้อยที่สวยงาม ในรูปร่างแปลกตาทำให้ผู้ชมสามารถเพลิดเพลินไปกับการจินตนาการ จากหินงอก หินย้อยรูปร่างต่าง ๆ
 
12.00 น. (บริการอาหารเที่ยงแบบซีฟูดส์สด ๆ บนเรือ) อีกทั้งทุกท่านสามารถเลือกซื้อเพิ่มเติมได้จากเรือกระชัง หรือชาวบ้านที่มาล่องเรือขายกันสด ๆ แบบราคาน่ารับประทาน โดยเจ้าหน้าที่บนเรือสามารถปรุงอาหารให้ท่านได้ทุกเมนู ไม่ว่าจะเป็น ปิ้ง ย่าง ทอด ต้ม หรือ ผัด
 
13.30 น. อิ่มท้อง อิ่มตา แล้วกลับขึ้นฝั่ง เดินทางต่อ สู่กรุงฮานอยใน
 
เส้นทางเดิม แวะ เลือกซื้อของฝาก ชมงานฝีมือระหว่างทางกลับ ถึงฮานอยนำท่านเที่ยวชมรอบเมืองฮานอย ชมอาคาร บ้านเรือนในสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส และ ทะเลสาบยามเย็นที่งดงาม ชม ทะเลสาบคืนดาบ และ วัดหง็อกเซิน ชม กระดองเต่ายักษ์กว่าพันปี และตำนานแห่งเต่าศักดิ์สิทธิ์ จากนั้นเช็คอินเข้าที่พัก
 
18.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ( ขับกล่อมด้วยเสียงดนตรีพื้นเมืองเวียดนาม ) หลังอาหารเย็น ชม การแสดงเชิดหุ่นกระบอกน้ำ คณะ Thang Long ซึ่งเป็นคณะเก่าแก่ และมีลีลาการเชิดที่สวยงามที่สุดของเวียดนาม ชมเรื่องราวที่สนุกสนาน วิถีชีวิตของคนเวียดนามที่ผูกพันกับสายน้ำ ประกอบการแสดงด้วยดนตรีพื้นเมือง และ เดี่ยว พิณสายเดียว จนเป็นที่กล่าวขวัญของคนทุกชาติทุกภาษา จบการแสดงกลับที่พัก
 
วันทีสาม สุสานโฮจิมินห์ - ธรรมเนียบประธานาธิบดี -บ้านพักลุงโฮ - วัดจองหงวน หรือวิหาร วรรณกรรม กรุงเทพ (B-L-D) 
 
 
06.00 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก
 
07.00 น. นำท่านเดินทางเข้า เคารพศพ ที่รักษาสภาพโดยการอาบน้ำยา ของ ท่านโฮจิมินห์ อดีตประธานาธิบดีผู้ยิ่งใหญ่ ของชาวเวียตนาม ที่ สุสานโฮจิมินห์ ( ด้านในของสุสานจะปิดทุกวันจันทร์และศุกร์ ) ภายในเป็นศพที่รักษาด้วยน้ำยา อยู่ในโรงแก้ว อยู่ในสภาพเกือบ 100 % ตั้งแต่หัวจรดเท้า และมีทหารอารักขารอบทิศจากนั้นชม ธรรมเนียบประธานาธิบดี ซึ่งเดิมเคยเป็นที่ทำงานของผู้สำเร็จราชการของประเทศต่างๆ ในแถบอินโดจีน ชม บ้านพักของท่านโฮจิมินห์ และ วัดเสาเดียว ซึ่งมีลักษณะคล้ายดอกบัว ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวกลางบัว สามารถขึ้นไปด้านบนเพื่อ สักการะเจ้าแม่กวนอิม ได้ ซึ่งตามลักษณะแล้วก็เป็นลักษณะสปาปัตยกรรมที่แปลกตาทีเดียว ตามประวัติกล่าวว่า มาจากการนิมิตนั่นเอง
 
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 
13.30 น. หลังอาหารจากนั้นชม วัดวันเหมียว หรือ วัดจองหงวน ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเวียดนาม 
 
17.30 น. บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
 
 
                       เดินทางถึง สนามบิน นอยไบ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ 

 ติดต่อสอบถาม
ใส่ตัวอักษรที่อยู่ด้านบน