เซินเจิ้น ShenZhen

เป็นหนึ่งในเขตเศรษฐกิจพิเศษของมณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน เดิมทีมีขนาดเมืองเป็นตำบล อยู่ในอำเภอเป่าอัน 深圳鎮,宝安县 ซึ่งต่อมาสร้างสนามบินแล้วตั้งชื่อว่าสนามบินเป่าอัน ภายหลังค่อยๆยกระดับความเจริญจากปัจจัยทำเลที่ตั้ง สร้างเขตอุตสาหกรรม จนยกฐานะเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในระยะเวลาประมาณ 30 ปีเท่านั้น เป็นเมืองชายแดนริมฝั่งตรงข้ามกับเกาะฮ่องกง มีพื้นที่ 1,952 ตารางกิโลเมตร ประชากรประมาณ 12 ล้านคน เซินเจิ้นแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ เขตเมืองเซินเจิ้น เขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น และเขตมณฑลเซินเจิ้น

 

วันที่ 1 กรุงเทพ – เซินเจิ้น ( ไม่มีอาหาร )

18.30 น. ออกเดินทาง โดยสายการบิน แอร์เอเชีย FD 3622

22.15 น. ถึง ท่า อากาศยาน เมือง เซินเจิ้น / พบไกด์ รอรับท่าน เดินทางสู่ที่พัก Shan shui Hotel

 หรือเทียบเท่า

วันที่ 2 ไหว้พระ วัด หงฟาซื่อ - ห้าง หลอวู่ ( บริการอาหาร เช้า / เที่ยง)

-นำท่านเดินทางสู่ วัดหงฟาซื่อ นมัสการพระพุทธรูป ที่ได้ชื่อว่า ศักดิ์สิทธ์ที่สุด ในเมือง

- อิสระ ชอปปิ้ง ห้าง หลอวู่

วันที่ 3 อนุสาวรีย์ เติ้งเสี่ยวผิง - พิพิธภัณฑ์หยก - หมู่บ้าน วัฒนธรรม พร้อมโชว์ ( บริการ อาหาร เช้า / เที่ยง / เย็น)

หมู่บ้าน วัฒนธรรม สถานที่ จำลอง สถานที่สำคัญ ทั่วโลก

-นำท่านถ่ายภาพร่วม กับ อนุสาวรีย์ เติ้งเสี่ยวผิง

-เยี่ยมชม พิพิภัณฑ์ หยก

- ปิดท้าย ด้วย หมู่บ้าน วัฒนธรรม ซึ่ง มี สถานที่จำลอง สถานที่ สำคัญ ทั่วโลก

พร้อมโชว์ ปิดท้าย สุดอลังการ ประทับใจ

วันที่ 4 อิสระ ชอปปิ้ง - กรุงเทพ (บริการอาหารเช้า)

อิสระ ชอปปิ้ง ย่าน ลอวู

22.45 ออกเดินทางกลับ โดยเที่ยวบิน FD 3623

00.40 เดินทาง ถึง กรุงเทพ

 ติดต่อสอบถาม
ใส่ตัวอักษรที่อยู่ด้านบน