Newzealand

หลักฐานการสมัครวีซ่าท่องเที่ยว
 
เอกสารประกอบการขอวีซ่าท่องเที่ยวมีดังต่อไปนี้
- ใบสมัครวีซ่าท่องเที่ยวที่ได้กรอกรายละเอียด พร้อมกับติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว
โปรดระบุเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก และหากมีอีเมล์ กรุณาระบุด้วย
- ค่าวีซ่า 3200 บาท (ท่านสามารถชำระค่าวีซ่าด้วยเงินสด บัตรเครดิตวีซ่า บัตรเครดิตมาสเตอร์ หรือแบงค์ดร๊าฟที่สั่งจ่าย "สถานฑูตนิวซีแลนด์" ) จะไม่มีการคืนค่าวีซ่าไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
- หนังสือเดินทาง พร้อมสำเนา 1 ชุด
- หลักฐานการจองตั๋ว หรือตั๋วเครื่องบิน
- หลักฐานการเงิน ( สมุดบัญชีเงินฝาก หรือ Bank Statement ) ที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทางอย่างน้อยคนละ 1,000 เหรียญนิวซีแลนด์ ต่อเดือน (สำเนา 1 ชุด)
- ในกรณีที่ชาวนิวซีแลนด์เป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทางของท่าน กรุณายื่นแบบฟอร์ม "Sponsoring a Visitor Form" ที่ได้กรอกรายละเอียด พร้อมทั้งได้รับการรับรองจากกองตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศนิวซีแลนด์แล้ว
- ถ้าสมัครแบบครอบครัว จะต้องเตรียมใบทะเบียนสมรส ใบสูติบัตร ของบุตร พร้อมทั้งสำเนามาให้พร้อม
- ถ้าเด็กอายุต่ำกว่า 17 ปี เดินทางโดยลำพัง หรือไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา จะต้องมีหนังสือจากบิดาและมารดาระบุว่าอนุญาตให้บุตรเดินทางได้
- ในกรณีที่เป็นชาวต่างชาติ โปรดยื่นใบต่างด้าว ใบอนุญาตทำงาน ใบถิ่นที่อยู่
 
กรณีที่เดินทางระหว่างวันหยุดพักร้อน หรือวันหยุดทั่วไป
โปรดยื่นเอกสารรับรองสถานภาพการงานที่ระบุรายได้ต่อปี (รวมโบนัส ถ้ามี ) อายุการทำงาน และตำแหน่ง หากเป็นนักเรียน/นักศึกษา จะต้องมีจดหมายรับรองจากสถานศึกษาที่ระบุระดับชั้นการศึกษาอย่างชัดเจน เอกสารที่กล่าวมาจะต้องได้รับการลงนามโดยผู้มีอำนาจจากหน่วยงาน / บริษัท / โรงเรียนเท่านั้น
 
หากท่านเป็นเจ้าของกิจการ / บริษัท / ห้างร้าน จะต้องมีหนังสือรับรองบริษัท หรือหลักฐานการจดทะเบียนที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าท่านเป็นเจ้าของกิจการ พร้อมทั้งหลักฐานการเงินของบริษัท หรือหลักฐานการจดทะเบียนที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าท่านเป็นเจ้าของกิจการ พร้อมทั้งหลักฐานการเงินของบริษัท ซึ่งได้แก่ บัญชีเงินฝากของกิจการ / บริษัท/ห้างร้านนั้น ๆ
กรณีที่เดินทางเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ หรือการทำงาน
โปรดยื่นหนังสือที่ออกโดยองค์การ / บริษัท เพื่อยืนยันวัตถุประสงค์ของการเดินทาง และกากการเดินทางเกี่ยวเนื่องกับองค์กร / บริษัทที่ประเทศนิวซีแลนด์กรุณายื่นจดหมายเชิญ หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง 
กรณีเดินทางมานานกว่า 24 เดือน อันเนื่องมาจากผู้สมัครติดตามสามี หรอภรรยา หรือบุตร ที่ได้รับวีซ่าทำงาน หรือวีซ่านักเรียนระยะยาว โปรดเตรียมเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
- หลักฐานที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่าท่านกับผู้ที่ได้รับวีซ่าระยะยาว เช่น ใบทะเบียนสมาส ใบสูติบัตร
- หลักฐานการได้รับวีซ่าระยะยาวของคู่สมรส หรือบุตร
- จดหมายรับรอง / จดหมายยืนยันจากสมาชิกในครอบครัว
- ผู้สมัครที่มีอายุเกิน 17 ปี โปรดยื่นประวัติการตรวจอาชญากรรมจากประเทศไทย หรือประเทศที่ท่านเคยพำนักนานกว่า 12 เดือน ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา รายงานการสอบประวัติจะต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน
- ใบตรวจร่างกายและเอ็กซเรย์ จากโรงพยาบาลที่ได้รับการยอมรับจากสถานฑูตเท่านั้น ซึ่งได้แก่ โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ สมิติเวช (สุขุมวิท) บางกอกเนิสซิ่งโฮม และโกลบอล ด๊อกเตอร์ (ขอรับแบบฟอร์มได้ที่แผนกวีซ่า)
*** ในบางกรณีเจ้าหน้าที่อาจขอเอกสารอื่นเพิ่มเติม ซึ่งเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบในวันที่ท่านมายื่นขอวีซ่า
 
การยื่นใบสมัคร
ท่านสามารถยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ได้ที่
แผนกวีซ่า สถานฑูตนิวซีแลนด์
ชั้น 15 อาคารเอ็มไทยทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส
เลขที่ 87 ถนนวิทยุ ปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
(ตู้ ป.ณ. 2719 กรุงเทพฯ 10500)
โทรศัพท์ (66) 2 654 3444
แฟกซ์ (66ฉ2 654 3445
 
เวลาการยื่นวีซ่า 09.00 - 11.30 และ 13.00 - 14.30
เวลาทำากร 09.00 - 12.00 และ 13.00 - 15.00
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
ท่านสามารถมารับใบสมัครได้ด้วยตนเอง หรือ พิมพ์ จาก WWW.immigration.govt.nz
 
ระยะเวลาการพิจารณา
หากเอกสารทุกอย่างพร้อม ท่านอาจจะได้รับผลภายในวันเดียวกัน
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบเอกสารของท่าน หรือต้องการนัดสัมภาษณ์ ระยะเวลาในการพิจารณาจะอยู่ที่ประมาณ 15 - 20 วันทำการ
 
ค่าไปรษณีย์ในการจัดส่งหนังสือเดินทาง
- ส่งแบบลงทะเบียนภายในประเทศ 30 บาท
 
หลักฐานการสมัครวีซ่าทำงาน
 
เอกสารประกอบการขอวีซ่าทำงานมีดังต่อไปนี้
- ใบสมัครวีซ่าทำงานที่ได้กรอกรายละเอียด พร้อมกับติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว โปรดระบุเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก และหากมีอีเมล์ กรุณาระบุด้วย
- ค่าวีซ่า 5200 บาท (ท่านสามารถชำระค่าวีซ่าด้วยเงินสด บัตรเครดิตวีซ่า บัตรเครดิตมาสเตอร์ หรือ แบงค์ดร๊าฟที่สั่งจ่าย "สถานฑูตนิวซีแลนด์" จะไม่มีการคืนค่าวีซ่าไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
- หนังสือเดินทาง พร้อมสำเนา 1 ชุด
- หนังสือสัญญาว่าจ้างตัวจริง หรือแฟกซ์จากนายจ้าง ที่ระบุตำแหน่ง ลักษณะงาน หน้าที่รับผิดชอบ เงินเดือน เงื่อนไข การว่าจางต่าง ๆ ตลอดจนรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติ ความสามารถ ความชำนาญ ประสบการณ์การทำงานของพนักงานที่ต้องการ รวมถึงระยะเวลาทำงาน ระยะเวลาของตำแหน่งงานที่เปิดรออยู่
- หลักฐานของผู้สมัครที่แสดงให้เห็นว่าผู้สมัครได้รับการอบรม หรือมีคุณสมบัติ หรือมีประสบการณ์ ที่เหมาะสมกับตำแหน่งที่นายจ้างต้องการ เช่น ใบประกาศนียบัตร ใบรับรอง ใบผ่านงานจากหน่วยงานต่าง ๆ เป็นต้น
- หลักฐานการจดทะเบียนของหน่วยงาน / บริษัท / ห้างร้านของนายจ้าง (ถ้าเป็นประโยชน์)
- หลักฐานที่แสดงว่านายจ้างที่นิวซีแลนด์ได้รับอนุญาตจากกองตรวจคนเข้าเมือง ให้ว่าจ้างชาวต่างชาติทำงานในตำแหน่งนั้น ๆ
 
กรณีนักบวชที่จะไปจำวัด หรือโบสถ์ที่ประเทศนิวซีแลนด์
-โปรดยื่นหนังสือรับรองจากองค์กรทางศาสนาที่จดทะเบียนถูกต้อง ตามกฏหมายของประเทศนิวซีแลนด์
- หนังสืออนุมัติให้เดินทางไปต่างประเทศจากเจ้าคณะภาค หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
กรณีหัวหน้าทัวร์
- โปรดยื่นหนังสือรับรองจากบริษัททัวร์ที่ระบุว่า ผู้สมัครเป็นพนักงานประจำ หรือชั่วคราว และมีรายละเอียดเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน รวมถึงอายุการทำงาน บริษัททัวร์จะรับผิดชอบอะไรบ้างระหว่างที่หัวหน้าทัวร์ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์
- หลักฐานการเงินของบริษัททัวร์ บัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
- หนังสืออนุญาตินำเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 
กรณีการจ้างงานที่มีระยะเวลานานกว่า 24 เดือน
- ประวัติการตรวจอาชญากรรมจากประเทศไทย หรือประเทศที่ท่านเคยพำนักนานกว่า 12 เดือน ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา รายงานการสอบประวัติจะต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน
- ใบตรวจร่างกายและเอ็กซเรย์ จากดรงพยาบาลที่ได้รับการยอมรับจากสถานฑูตเท่านั้น ซึ่งได้แก่ โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ สมิติเวช (สุขุมวิท) บางกอกเนิสซิ่งโฮม และโกลบอล ด็อกเตอร์ (ขอรับแบบฟอร์มได้ที่แผนกวีซ่า) ใบตรวจร่างกายจะต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือน
 
*** ในบางกรณีเจ้าหน้าที่อาจขอเอกสารอื่นเพิ่มเติม ซึ่งเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบ ในวันที่ท่านมายื่นขอวีซ่า
 
การยื่นใบสมัคร
ท่านสามารถยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ได้ที่
แผนกวีซ่า สถานฑูตนิวซีแลนด์
ชั้น 15 อาคารเอ็มไทยทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส
เลขที่ 87 ถนนวิทยุ ปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ (66) 2 6543444
แฟกซ์ (66) 2 654 3445
 
เวลาการยื่นวีซ่า 09.00 - 11.30 และ 13.00 - 14.30
เวลาทำการ 09.00 - 12.00 และ 13.00 - 15.00
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
 
ท่านสามารถรับใบสมัครได้ด้วยตนเอง หรือ พิมพ์จาก www.immigration.govt.nz
 
ระยะเวลาการพิจารณา
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบเอกสารของท่าน หรือต้องการนัดสัมภาษณ์ ระยะเวลาในการพิจารณาจะอยู่ที่ประมาณ 15 - 20 วัน ทำการ
ค่าไปรษณีย์ในการจัดส่งหนังสือเดินทาง
- ส่งแบบลงทะเบียนภายในประเทศ 30 บาท
 

credit : vacationzone